Otázka: Ztráty a nálezy v mikroskopickém sále nebo seminární místnosti

Odpověď: Věci zapomenuté a nalezené v mikroskopickém sále a seminární místnosti je možné vyzvednout u technika, který spravuje obě výukové místnosti. Zvoňte na zvonek u vstupních dveří do mikroskopického sálu. Případně kontaktujte svého vyučujícího. 

Otázka: Nemohl(a) jsem se z nějakého důvodu zúčastnit prvního praktika z Histologie a embryologie I. Je nutné si jej nahradit? Kde získám důležité organizační informace?

Odpověď: První praktikum H&E I není nutné nenahrazovat, důležité organizační informace vám sdělí váš vyučující. Téma prvního praktika je poté nutné doplnit samostudiem. Rozsah látky ke studiu na příští praktikum je vyvěšen na nástěnce před mikroskopickým sálem nebo na webových stránkách Ústavu.

Otázka: Nemohu se z nějakého důvodu zúčastnit praktika se svou skupinou. Jak mám postupovat?

Odpověď: Nejprve je nutné se omluvit a následně si chybějící praktikum nahradit – tedy přijít s jinou studijní skupinou, samostudiem si látku doplnit a vypracovat protokol. Není možné nahradit více praktik najednou. V náhradním praktiku není možné psát dílčí test. Viz otázka níže.


Otázka: Je možné si výuku praktik z histologie nahradit kdykoli, nebo je třeba o termín žádat? A je nutné svou absenci omlouvat?

Odpověď: Je tolerována pouze jedna absence, která není oficiálně omluvena přes studijní oddělení děkanátu LF MU. I tuto absenci však musíte oznámit svému učiteli a následně si dojednat nahrazení s příslušnými vyučujícími. Bez této domluvy tedy není z organizačních i kapacitních důvodů možné přijít do libovolného praktika.

Každou další absenci (tedy 2. a další) je nutné omluvit cestou studijního oddělení. Pro nahrazení absencí oficiálně řešených přes studijní oddělení platí stejná pravidla. Nedílnou součástí nahrazení praktika je vypracování protokolu opatřeného podpisem vedoucího praktika. Vysoký počet absencí (4 a více), i když jsou řádně omluveny a nahrazeny, jsou důvodem k prověření znalostí semestrálním testem na konci semestru za účelem získání zápočtu.

Otázka: Jaké jsou podmínky pro získání zápočtu z Histologie a embryologie I/II?

Odpověď: Musíte splnit následující podmínky: 1) předložit kompletní a vyučujícím podepsanou sadu protokolů, 2) mít omluvené a nahrazené veškeré absence, 3) mít splněné dílčí testy. Pokud není splněna některá z výše uvedených podmínek, je nutné úspěšně splnit semestrální test. V případě vyššího počtů absencí (4 a více) je nutné pro získání zápočtu absolvovat, kromě 4 dílčích testů, také semestrální test. Pozor, dvě a více neomluvených absencí, nebo hodnocení "N" ze všech čtyř dílčích testů má za následek celkové hodnocení "X". 

Otázka: Kdy musím psát semestrální test?

Odpověď: Semestrální test je nutnou podmínkou získání zápočtu v případě neúspěchu u dvou dílčích testů během semestru nebo v případě velkého počtu absencí (4 a více). K připuštění k semestrálnímu testu je nutné předložit kompletní sadu protokolů podepsaných vyučujícím (tedy mít všechny absence řádně omluveny a nahrazeny), a zároveň absolvovat 4 x dílčí test.

Otázka: Proč nemá semestrální test opravný termín?

Odpověď: Podle Studijního a zkušebního řádu (článek 18, Zápočet), má student, který nesplní podmínky zápočtu nárok na dva opravné pokusy. Prvním opravným pokusem je náhradní (pátý) dílčí test, druhým potom semestrální test.


Otázka: Splnil(a) jsem praktickou nebo písemnou část, ale neuspěl(a) jsem u ústní části zkoušky. Musím úspěšně složené části zkoušky opakovat?

Odpověď: Úspěšně složené části zkoušky již v opravném termínu neopakujete a postupujete přímo k další, dosud nesložené, části zkoušky. V případě nového (opakovaného) zápisu předmětu, ale musíte splnit všechny části zkoušky znovu.


Otázka: Neuspěl(a) jsem u praktické nebo písemné části zkoušky a zbývá mi poslední opravný termín. Můžu přeskočit neúspěšné části zkoušky a jít přímo k ústní části zkoušky?

Odpověď: Je nutné splnit všechny části zkoušky. Neúspěch u kterékoli části znamená ukončení zkoušky s celkovým hodnocením nevyhověl(a) („F“).

Otázka: Budou vypsány další opravné termíny zkoušky z Histologie a Embryologie II i během semestru nebo se budou opravné termíny vypisovat pouze v jarním zkouškovém období?

Odpověď: Termíny budou vypsány v řádném a prodlouženém zkouškovém období, které je vypsáno podle harmonogramu LF. Pro aktuální termíny sledujte harmonogram akademického roku na stránkách LF MU.

Otázka: Budou k dispozici prezentace z přednášek a praktik?

Odpověď: Prezentace z přednášek jsou k dispozici ve studijních materiálech předmětu nebo v interaktivních osnovách. Nicméně závisí pouze na jednotlivých učitelích, zda své prezentace zpřístupní. Veškerý obsah prezentací z praktik je k dispozici v online Histologickém atlasu a dalších elektronických zdrojích Ústavu.

Otázka: Nerozumím probíranému tématu. Jsou možné nějaké konzultační hodiny?

Odpověď: Konzultace probíhají většinou po předchozí domluvě. Kontaktujte svého oblíbeného vyučujícího.

Otázka: Kde najdu kontakty na vyučující?

Odpověď: Na stránkách LF MU.

Otázka: Kde najdu sylabus, rozvrh a další důležité informace?

Odpověď: Na stránkách Ústavu, LF nebo v interaktivních osnovách a studijních materiálech předmětu. 

Dotazy: doc. RNDr. Petr Vaňhara, PhD., MUDr. Eva Mecová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info